Faglig tilnærming

Albatrossen Ettervernsenter arbeider etter en bruker- og recoveryorientert praksis og faglige tilnærminger og verktøy som støtter oppunder deltakernes recoveryprosess. Den faglige forankringen ved Albatrossen Ettervernsenter inkluderer Motiverende samtaler/intervju (MI), mentaliseringsbasert samtaler og mentaliseringsbasert miljøterapi og Supported Employment (SE). 

Les mer om de ulike tilnærmingene her:

Recoveryorientert tilnærming 

Sentralt i recovery er oppmerksomhet på deltakerens ressurser, selvbestemmelse, og hva de selv mener de trenger for å leve det som for dem er et godt liv. Grunnholdningen er at mennesker med utfordringer knyttet til rus- og psykiske helse kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, til tross for sine utfordringer. Recovery legger til grunn at relasjonen mellom hjelper og bruker er basert på åpenhet, ærlighet, tillitt og likeverdighet. Selvstyring og selvbestemmelse er essensielt i brukerens recoveryprosess, ut fra den forståelse at det ikke bare finnes en vei til recovery, men at hver person må finne sin egen vei. NAPHA sin definisjon på recovery er:

«Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltakende og fylt av håp, selv med de begrensinger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i livet». 

Recovery er både en personlig prosess, en sosial prosess og en klinisk prosess. Sistnevnte med vekt på objektive resultatmål og behandlingseffekt. Personlig fordi hva som er personlige elementer i en bedringsprosess er individuelt, og oppmerksomheten er på brukerens ønske om endring og hva vedkommende mener må til for å nå egne mål. På gruppenivå har man funnet at viktige personlige recoveryprosess ofte handler om tilhørighet, identitet, mål og mening med livet, og opplevelsen av å være myndiggjort. Recovery er en sosial prosess som bidrar til å heve blikket fra personen alene til hjelpeapparatet og lokalmiljøets evne og egnethet til å samarbeide med personen i recoveryprosessen. 

Brukermedvirkning

Albatrossen Ettervernsenter ble opprettet med og etter initiativ fra brukere. Brukerperspektivet og brukermedvirkning har siden starten gjennomsyret organisasjonen. Brukerperspektivet og brukermedvirkning ligger til grunn i møte med deltakerne. Albatrossen Ettervernsenter praktiserer brukermedvirkning både på individ- og systemnivå. På individnivå gjennom åpen og inkluderende dialog, annerkjennelse og respekt for brukerens premisser og løsninger, reell påvirkningsmulighet og løsningsorientert oppfølging. Brukermedvirkning forstås ofte som at brukeren skal gis anledning til å medvirke i egen prosess. Slik sett kan brukermedvirkning oppleves utydelig og indikere at hjelperen er den sitter i førersetet som den viktigste personen i samarbeidet. Reell brukermedvirkning er en forutsetning for praktisering av en recoveryorientert tilnærming. På systemnivå har Albatrossen tilrettelagt for brukermedvirkning gjennom tillitsvalgtordning/brukerrepresentanter. Ledelsen har faste månedlige møter med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte er med på å kvalitetssikre arbeidet gjennom å få planer og eks. årshjul og innhold i eks. bevisstgjøringskurs, intervjuguide for brukerundersøkelser m.m. til høring og tilbakemelding fra dem før iverksettelse. 

Tillitsvalgte deltar også som brukerrepresentanter i prosjektgrupper, og kan bli invitert inn i styremøter under behandling/belysning av enkelte saker. Ledelsen gjennomfører også hver annen måned fellesmøte med alle deltakere tilknyttet senteret.

Motiverende samtaler

MI står for Motiverende Intervju, også kalt Motiverende samtale. MI er en effektiv metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Kjerneferdighetene innen MI er å utrykke empati, utforske brukerens verdier og mål, og gi støtte og mestringstillitt. Målet er konstruktive samtaler hvor personen får mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan han eller hun best kan få det til. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring, og skaper en god relasjon mellom hjelper og den som ønsker å endre atferden sin.

Mentaliseringsbasert samtale

Mentalisering handler om å forstå eget og andres indre liv; behov, ønsker, følelser og motiv. Innen terapeutiske rammer brukes betegnelsen mentaliseringsbasert terapi og forkortelsen (MBT). Mentaliseringsevnen er avgjørende for god mental helse og mestring i hverdagen. Psykiske lidelser kan forstås som en form for svikt i mentaliseringsevnen. Altså svikt i evnen til å forstå egne eller andres intensjoner, reaksjoner, tanker eller følelser. Målene i MBT /Mentaliseringsbaserte samtaler er bedre følelsesregulering og evne til å løse konflikter ved å skrifte mellom eget og andre perspektiv. Øke selvforståelsen og evnen til å beskrive sin egen opplevelse fremfor å definere andres intensjon eller opplevelse. Bedre den mellommenneskelige kompetansen og evnen til å se seg selv som en aktør i relasjoner mer enn at situasjoner oppstår som «noe som bare skjedde». Til sist er det et mål å øke evnen til å forstå andre. En stabil identitet utvikles av opplevelsen av å være aktør i eget liv. Mentalisering er derfor viktig for identitetsbygging, sosial kompetanse, interaksjon med andre mennesker privat og i arbeidslivet, og bidrar til god kommunikasjon og å unngå misforståelser. Fokus på mentalisering og bruk av Mentaliseringsbaserte samtaler er sentralt i arbeid med rusmiddelavhengige da bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet svekker mentaliseringsevnen.

Mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT miljøterapi)

Miljøterapi handler om å legge forholdene til rette for utvikling og endring. Det betyr at organiseringen og måten en eksempelvis utfører aktiviteter på ikke er tilfeldig, men planlagt, gjennomtenkt, og basert på faglighet. Miljøterapi er relasjonsbehandling i kraft av at Mentaliseringsbasert miljøterapi kombinerer mentaliseringsbasert samtale med grunnleggende miljøterapeutisk tilnærming. Viktige elementer i MBT miljøterapi er blant annet å hjelpe personen med å regulere følelser, utforske misforståelser og konflikter, og å knytte følelser opp mot situasjoner og mellommenneskelige hendelser. MBT miljøterapi baserer seg på en ikke-vitende holdning der miljøterapeuten er nysgjerrig på eget og andres sinn, og fremstår som gjennomsiktig i forhold til hva han eller hun tenker snarere enn å opptre skråsikker i forhold til andres motiver og følelser. I mentaliseringsbasert miljøterapi er ansattes evne til mentalisering viktig for å kunne støtte oppunder deltakernes recoveryprosess, skape et godt arbeidsmiljø og klima for brukerne.  

Supported Employment

Supported Employment (SE) er en metodisk tilnærming i arbeid med arbeidsinkludering basert på verdier som sosial inkludering, verdighet, respekt og myndiggjøring/empowerment. Supported Employment skiller seg fra ordinær jobboppfølging både i forhold til hvordan selve oppfølgingsarbeidet utføres, og den direkte samhandlingen veileder har med brukerne og potensielle arbeidsgivere. Albatrossen Ettervernsenter følger rammeverket for SE i samarbeidet med deltakere. På trinn 1 etableres kontakt og utarbeides samarbeidsavtale/arbeidskontrakt for arbeidstreningen. Deretter på trinn 2 utføres yrkeskartlegging og karriereplanlegging, inkludert karriereveiledning. Trinn 3 består av jobbsøkingsprosessen/prosessen med å finne ekstern arbeidspraksis (utarbeide CV, skrive søknader og kontakte aktuelle arbeidsgivere). Trinn 4 omfatter etablering og utvikling av samarbeid med arbeidsgiver, mens trinn 5 gjelder oppfølging og opplæring på arbeidsplassen.  

Hvordan søke om kommunal plass ved Albatrossen ettervernsenter:

  • Ta kontakt med din saksbehandler ved NAV sosialtjeneste
  • Fyll ut søknadsskjema, gjerne sammen med din saksbehandler
  • Sendes per post til adresse oppgitt i søknadsskjemaet
  • Når Albatrossen mottar din søknad vil vi ta kontakt med både deg og din saksbehandler for å avtale en samtale. Under samtalen vil du få anledning til å fortelle mer om deg selv og dine målsettinger. Vi vil også gi ytterligere informasjon om vårt tilbud
  • Søknaden vil behandles på bakgrunn av samtale og søknadsskjema, og du vil få fortløpende tilbakemelding