ALBATROSSENS VISJON

«Aktivt ettervern for bedret livskvalitet»

Kvalitets- og rekrutteringspolitikk

Avgjørende for å nå vår målsetting er at det arbeides for å skape gode relasjoner mellom deltakere, ansatte og samarbeidspartnere med tett oppfølging og samarbeid. Vi skal være en fleksibel og effektiv organisasjon som imøtekommer våre deltakeres og samarbeidspartneres krav og forventninger.

Albatrossen arbeider kontinuerlig med individuell oppfølging og tilrettelegging for den enkelte deltaker, basert på deltakers motivasjon, ferdigheter og interesser. For å kunne gi våre deltakere et best mulig etterverntilbud må vi sikre at alle ansatte innehar relevant kompetanse og erfaring som imøtekommer dagens krav. Våre regler for taushetserklæring og konfidensialitet skal ivareta våre deltakeres personlige integritet og verdighet på lik linje som i offentlig og kommunal sektor.

Formål

Visjonen om aktivt ettervern for bedret livskvalitet inngår å arbeide for å hindre utenforskap, jobbe mot recovery, arbeid og samfunnsinkludering, og å ha fokus på identitet og tilhørighet. Ved Albatrossen Ettervernsenter legger vi til rette for å skape trygge nettverk og fellesskap. 

Det overordnete formålet er å bistå deltakerne til å bli inkludert i samfunnet og arbeidslivet. I det ligger også å skape, og opprettholde en meningsfull hverdag for den enkelte slik de selv ser det. Tilbudet er innrettet mot å forhindre tilbakefall til rusmiddelbruk og kriminell atferd, og bistå deltakerne i deres recoveryprosess mot rusmestring, symptommestring og livsmestring. 

Deltakerne er kvinner og menn i alderen 20 til 60+. Albatrossen er dermed en møteplass på tvers av generasjoner.

Brukererfaring

For å sikre brukererfaring er det ønskelig å rekruttere styrerepresentanter og ansatte med brukererfaring. Albatrossen mener at tidligere rusmiddelavhengige har god kunnskap om hvordan rusproblemer kan bearbeides og deres meninger bør derfor vektlegges.

– Tillitsvalgtapparat

– Styremedlemmer med brukererfaring

– Ansatte med brukerfaring

– Månedlig allmøte

Albatrossen har i dag både ansatte og styrerepresentanter med brukererfaring.

Årsrapport for 2019 finner du her: