Albatrossen tilbyr aktivisering, arbeidstrening og arbeidsformidling

HELHETLIG RUSFRITT ETTERVERN

Albatrossen Ettervernsenter er en ideell, ikke- kommersiell, uavhengig stiftelse opprettet i 2003.

Vi tilbyr aktivisering- og arbeidstrening for personer med ruslidelser, eller samtidig rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser (ROP- lidelse), og domfelte som løslates fra fengsel, bor i overgangsbolig, er under Narkotikadomstolen (ND), eller har samfunnsstraff. 

Albatrossen Ettervernsenter har 21 tiltaksplasser hvorav 15 plasser er knyttet til vårt ettervernstilbud og seks plasser er statlige tiltaksplasser, arbeid i henhold til avtale med NAV Vestland. 

Tilbudet er rusfritt og dermed definert som et helhetlig rusfritt tilbud. I visjonen om aktivt ettervern for bedret livskvalitet inngår å arbeide for å hindre utenforskap, jobbe mot recovery, arbeid og samfunnsinkludering, og å ha fokus på identitet og tilhørighet. 

Ved Albatrossen Ettervernsenter legger vi til rette for å skape trygge nettverk og fellesskap. Det overordnete formålet er å bistå deltakerne til å bli inkludert i samfunnet og arbeidslivet. I det ligger også å skape, og opprettholde en meningsfull hverdag for den enkelte slik de selv ser det. Tilbudet er innrettet mot å forhindre tilbakefall til rusmiddelbruk og kriminell atferd, og bistå deltakerne i deres recoveryprosess mot rusmestring, symptommestring og livsmestring. Deltakerne er kvinner og menn i alderen 20 til 60+. Albatrossen er dermed en møteplass på tvers av generasjoner.

Recoveryorienterte bevisstgjøringskurs

– Førstehjelp i teori og praksis

– Hverdagsglede

– Relasjoner på godt og vondt

– Kommunikasjon

– Personlig økonomi

– Mentalisering – om å forstå seg selv utenfra og andre innenfra

– Kost & ernæring i teori og praksis

– Seksuell helse og kroppsbevissthet